किराँत समुदायको प्रमुख चाड साकेला (उभौली) आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु किराँत समुदायको प्रमुख चाड साकेला (उभौली) आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु

१० जेठ। किराँत समुदायको प्रमुख चाड साकेला (उभौली) आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । किराँत समुदायमा ‘खेतीपाती सप्रियोस्, रोगब्याधी नलागोस्,...

बाकी सामचर »

भन्सार छली गरेका विभिन्न प्रकारका सामाग्रीहरु मोरङको रानी इलाका प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा भन्सार छली गरेका विभिन्न प्रकारका सामाग्रीहरु मोरङको रानी इलाका प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा

इटहरी  .  eG;f/ 5nL u/]sf ljleGg k|sf/sf ;fdfu|Lx? df]/ªsf] /fgL Onfsf k|x/L sfof{non] lgoGq0fdf lnP/ eG;f/ sfof{nonfO{ j'emfPsf] 5 . d...

बाकी सामचर »

सामाजिक, प्रागिक र  साहित्यिक अभियान्ता लेखनाथ घिमीरेलाई इटहरीमा नागरिक अभिनन्दन गरिने सामाजिक, प्रागिक र साहित्यिक अभियान्ता लेखनाथ घिमीरेलाई इटहरीमा नागरिक अभिनन्दन गरिने

इटहरी  .  ;fdflhs, k|flus /  ;flxlTos cleofGtf n]vgfy l3dL/]nfO{ O6x/Ldf gful/s clegGbg ul/g] ePsf] 5 . l3dL/]n] O6x/Ldf /x]sf] ;fdflhs ,k|...

बाकी सामचर »
 
Top